Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Πρώτη πρόσκληση 01/06/2015
  • Αποστολή της περίληψης έως τις 11/12/2015
  • Απάντηση για την αποδοχή 31/12/2015
  • Ανάρτηση του προγράμματος 15/02/2016
  • Διεξαγωγή συνεδρίου 18-20/03/2016